Các khoá học

Khoá học Nguyên lý và thực hành phòng ngừa và kiềm soát Ung thư

Khoá học 4 tuần, tập trung vào các nội dung, phương pháp. khuyến cáo và ứng dụng liên quan đến lĩnh vực này. Để có thêm thông tin, có thể tham khảo 2011 Principles Course syllabus,Expanding Cancer Prevention Education to National and International Audiences: The National Cancer Institute’s Principles and Practice of Cancer Prevention and Control Annual Summer Course, tại trang web https://cpfp.cancer.gov
Thời gian học 09/07/2012 – 03/08/2012

Khoá học bảo vệ mô học

Khoá học kéo dài 1 tuần, được tổ chức liền sau khoá học Nguyên lý và thực hành phòng ngừa và kiểm soát Ung thư. Phù hợp với những nhà khoa học nghiên cứu về sinh học tế bào và di truyền học của ung thư. Xin xem thêm 2011 Molecular Course syllabus. để có thêm thông tin.
Thời gian học 06/08/2012 – 10/08/2012

 

 

 Đăng ký ngay 

 

BS Tăng Quang Thái